Welkom op de leergang-site van hospice de liefde.
Wij trainen mensen in aandacht, openheid en compassie.

Activiteiten 2013

Activiteiten 2013

In 2013 trainden we 25 vrijwillige stervensbegeleiders. We zetten hen in op verschillende locaties, met de grootste inzet op de palliatieve afdeling ‘De Brug’ van Humanitas. Zij hielpen in dit jaar meer dan 40 mensen in de laatste levensfase. We organiseerden voor onze vrijwilligers terugkomdagen, avonden en een aantal themabijeenkomsten. Daarnaast bereidden we de komst van ons hospice voor: overleg met twee zorgpartners, pasten ons programma van eisen aan en maakten een begroting.

Geplaatst in Algemeen

Mijn idee

…and every dew drop contains
the reflection of all the others…

De droom

Ik droom van een netwerk van mensen.
Mensen die zich inzetten voor kwetsbare mensen: ouderen, zieken, stervenden, gevangenen, dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten…
En dat doen op basis van een persoonlijk pad, gemotiveerd door een verlangen naar leven in aandacht, openheid en compassie.
Mensen die gelijkwaardigheid en dialoog voorop zetten.
Die elkaar praktisch helpen, via initiatieven voor onderlinge hulp.
Maar ook helpen bij het vinden van inspiratie, door informatie, ideeën en kennisoverdracht.

Elkaars weerspiegeling…

Zulke mensen herkennen zich in de netwerkfilosofie van ‘het web’. Die willen elkaar vanuit een oprechte ervaring van verbinding en gelijkwaardigheid tegemoet treden. Zij zien, dat wij allemaal hulpbehoevend, ziek en stervend zijn, en zien anderen als lotgenoten die ons voorgaan op het pad, dat we ook zelf gaan, en niet als slachtoffers, of voorwerpen voor ons medelijden of onze zorg. Daartoe leren zijzelf steeds beter het hart te openen voor de realiteit van -ook hun eigen- vergankelijkheid, ouderdom, ziekte en dood. Boeddhisten lopen dat pad: maar zij zeker niet alleen. Mensen uit alle levensbeschouwingen met een contemplatieve traditie doen dat.
Zij vormen samen dit netwerk.

Het netwerk

Er zijn al veel mensen, die –vanuit verschillende levensbeschouwingen- uit die filosofie werken: met ouderen, zieken, gevangenen, daklozen, stervenden, asielzoekers, verslaafden, psychiatrische patiënten.
Ook in de boeddhistische wereld zijn er velen die -als boeddhistisch raadsman of raadsvrouw, als mantelzorger of vrijwilliger- werken met die groepen.
Door hen te helpen van elkaars werk, ideeën en behoeften op de hoogte te raken, kunnen we de motivatie van zulke mensen en de kwaliteit van hun werk vergroten. Dat is de meerwaarde van een netwerk.

Ook zijn er veel mensen die hulp nodig hebben, en zoeken naar zulke vormen van hulp.
Het netwerk zet zich in om hulpvragers en –aanbieders met elkaar in contact te brengen.

Het netwerk heeft de volgende doelen:

 1. Het steunt mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die (willen) werken vanuit aandacht, openheid en compassie, door de uitwisseling van ervaringen en ideeën en het aanbieden van onderlinge dialoog, coaching en leergroepen
 2. Het brengt zoekers van zulke hulp en aanbieders ervan bij elkaar
 3. Het ondersteunt een dialoog over best practices tussen zoekers en aanbieders

De website

De eerste stap op weg naar dat netwerk is het lanceren van een website, die mensen met elkaar in contact brengt en ideeën genereert. De website speelt een belangrijke rol
als bindmiddel tussen initiatieven en mensen.

Ik heb een domeinnaam geregistreerd, een CMS gekozen (wordpress), een webmaster gevonden en de eerste afspraak voor een interview met een van de ‘denkers’ over andere zorg gemaakt.

Nieuwsbrief en social media

De nieuwe website zal via Facebook, Twitter en LinkedIn bekend worden gemaakt. Ook komt er een Nieuwsbrief aan 250 betrokkenen, waarin het initiatief bekend wordt gemaakt. De lezers wordt gevraagd: (1) om artikelen en reacties voor plaatsing op de site, (2) te ‘solliciteren’ als redacteur of lid voor een redactieraad en (3) de nieuwsbrief ieder aan 100 bekenden door te sturen. Voorlopig is er dus een ‘rompredactie’ (Ernst Kleisterlee en Marcel Berkien), die de site haar eerste ‘smoel’ zullen geven, in afwachting van bijdragen van anderen. De rompredactie richt zich voorlopig op

 1. het opsporen en bekend maken van bestaande praktische initiatieven voor onderlinge hulp voor ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten
 2. het overdragen van houding, kennis en vaardigheden door het aanbieden van publicaties over dialoog, coaching en leergroepen
 3. het ruimte bieden aan inzichten en ideeën die bij het netwerk passen

Initiatieven voor praktische hulp: zorg en huisvesting

Zo zijn er in Nederland al meer dan 200 coöperaties die onderlinge ouderenhuisvesting en –zorg bieden, en zijn er tal van vrijwilligersorganisaties die praktische hulp aan chronisch zieken en terminale patiënten leveren. Ook zijn er initiatieven voor zorg en huisvesting die nog in de ideeënfase verkeren. Daarbij gaat onze aandacht dus uit naar mensen en organisaties/initiatieven die vanuit de netwerkfilosofie (willen) werken.

Overdracht van houding, kennis en vaardigheden

Die filosofie, die zorggevers en zorgvragers als gelijkwaardige partners ziet, vraagt om andere attitudes en vaardigheden dan in de reguliere zorg worden aangeleerd. Dat geldt zowel voor het organiseren van de zorg (het managen) als voor het geven van de zorg.

Er wordt veel gezocht en geëxperimenteerd met het ontwikkelen en overdragen van die andere attitudes en vaardigheden, en de website wil daaraan ruimte geven.
Zo heeft ‘Hospice de liefde’ tot op heden 100 mensen getraind in die andere visie en vaardigheden, en kan een dialoog over dat werk anderen inspireren.

Daarnaast is er in Nederland nu een beperkt aantal trainers en coaches, die hun sporen op dit terrein verdiend hebben. De website zal hen een plaats bieden voor gedachtewisseling en voorlichting. Ook kunnen er online-events gehost worden, en kunnen er workshops en leergroepen worden georganiseerd.

Inzichten en ideeën

De rompredactie ziet nu drie bronnen van ideeën, die op de website ruimte moeten krijgen:

 1. Boeddhisme. Er ontstaat binnen het westerse boeddhisme steeds meer gedachtegoed en litteratuur over zorgverlening. Ik wil beginnen met een interview met Han de Wit, daarna een interview met een vertegenwoordiger van de Rigpa traditie in Nederland en met de Zen-beweging.
 2. Relational constructionism. Dit is een kennistheorie die ervan uit gaat, dat mensen samen een waarheid/universum maken, en niet zozeer een bestaande waarheid/universum ontraadselen. Deze kennistheoretische benadering verwerpt hiërarchische, ‘gegeven’ systemen, en gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. In deze stroming is veel geschreven over organiseren en leiden op basis van gelijkwaardigheid. Professor Dian Marie Hosking is hiervan een vertegenwoordigster.
 3. Menslievende zorg. een academisch concept dat is ontwikkeld door prof. Annelies van Heijst. Het gaat ervan uit, dat de georganiseerde zorg in ons land vooral extra kwaliteit op empathisch terrein behoeft, en dat bestaande opleidings-, meet- en sturingssystemen daarvoor niet voldoen. Ook het werk van prof. Andries Baart is in dit verband interessant.

Het verdienmodel

Geld wordt gegenereerd door iets van waarde toe te voegen aan een groter geheel. Eerst iets laten zien dat mensen als behulpzaam voor hun eigen leven en streven kunnen ervaren, dan komt daarvoor ook geld vrij. Ik zie nu drie bronnen van inkomen voor het netwerk:

 1. donaties. Mensen die dit initiatief willen steunen met tijd en/of geld, omdat ze er de potentie van inzien.
 2. advertenties. Als de website echt gelezen gaat worden, kan er geld gevraagd gaan worden aan aanbieders van producten en diensten, voor zover zij passen bij de gepresenteerde filosofie.
 3. aanbieden van dialoog, coaching en leergroepen.

Wat nu nodig is

 1. Mensen met kennis en ervaring bij systematische netwerkontwikkeling
 2. Een database-deskundige, die matching van vragers en aanbieders via de site kan opzetten
 3. ‘Spotters’ van mensen en initiatieven
 4. Redacteuren en artikelschrijvers
 5. Trainers en coaches voor verbreiding van het gedachtegoed en de vaardigheden die daarbij horen
 6. Voorbereiders voor de landelijke presentatie in 2016. Het Bright Now Festival 2, dat in 2016 in Amsterdam gaat plaatsvinden, kan een hele goede plek zijn om het netwerk landelijk te presenteren en een aantal workshops te geven
 7. Een kleine ‘klankbordgroep’ die in open dialoog via de website de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering bewaakt

Ernst Kleisterlee, mei 2015

Als je geïnspireerd voelt door dit netwerk of er meer over wilt weten, neem dan contact met mij op via ekleisterlee@gmail.com, of via mijn website: ernstkleisterlee.nl.

Geplaatst in Algemeen

Financiën

Verlies en winstrekening

Werkjaar 2014 Werkjaar 2013 Werkjaar 2012
Baten
Subsidies 3.558 13.375
Donaties 3.669 2.140 520
Reservering Trainingen 5.000
Rente 9 224 331
Totaal Baten 3.678 10.922 14.226

Lasten
Administratieve kosten 165 944 554
Coördinatie activiteiten 0 29
Coördinatie huisvesting 271 286
Inzet vrijwilligers 702 1.584 5.362
Kantoor- en portokosten 433 1.432 1.121
Overige bestuurskosten 1.278 522 1.752
Overige kosten voorber. huisvesting 101 0
PR & communicatie 587 968 2.736
Reiskosten coördinator 510 579 368
Trainingen & bijscholing 2.384 5.334 10.725
Vergaderkosten coördinator 661 545 273
Vergoeding coördinatie 974 4.361
Verschillenrekening 1
Totaal Lasten 6.720 13.254 27.567

Resultaat -3.042 -2.332 -13.341

Alle genoemde bedragen zijn in €


Balans

31 december 2014 31 december 2013 31 december 2012
Activa
Liquide middelen
rekeningcourant 633 2.323 5.702
spaargelden 2.920 5.385 8.197
Nog te ontvangen bedragen 9 36 0
3.562 7.744 13.899

Passiva
Vermogen van de Stichting
reservering 0 5.000 5.000
reserves 2.917 959 3.291
Kortlopende schulden 645 1.785 5.608
3.562 7.744 13.899

Alle genoemde bedragen zijn in €

Geplaatst in Algemeen

Activeiteiten en voornemens

Activiteitenverslag 2014/voornemens 2015.

In 2014 heeft de Stichting opnieuw een leergang stervensbegeleiding (nummer 8) verzorgd.
Aan deze leergang namen 11 vrijwilligers deel. De leergang van zes dagen werd verzorgd door drie facilitators, die hun werk om niet deden. Een aantal vrijwilligers uit vorige leergangen verzorgden de logistiek en catering. In 2015 wil de stichting twee leergangen verzorgen (nrs. 9 en 10), weer ieder van zes dagen.

Daarnaast is door de stichting samenwerking gezocht met een aanbieder van gezondheidszorg in de regio, om gezamenlijk een hospice op te zetten. Deze hebben niet tot succes geleid.
Voor de realisatie van een hospice is de opbouw van een breder ondersteunend net werk essentieel. Daaraan zullen we in 2015 verder werken.

EK, april 2015

Activiteiten 2013
Geplaatst in Algemeen

Activiteiten 2013

In 2013 trainden we 25 vrijwillige stervensbegeleiders. We zetten hen in op verschillende locaties, met de grootste inzet op de palliatieve afdeling ‘De Brug’ van Humanitas. Zij hielpen in dit jaar meer dan 40 mensen in de laatste levensfase. We organiseerden voor onze vrijwilligers terugkomdagen, avonden en een aantal themabijeenkomsten. Daarnaast bereidden we de komst van ons hospice voor: overleg met twee zorgpartners, pasten ons programma van eisen aan en maakten een begroting.