• Stervensbegeleiding
 • Training
 • Onze mensen - Met een hart van goud
 • Stervensbegeleiding
  Stervensbegeleiding
 • Training
  Training
 • Onze mensen - Met een hart van goud
  Onze mensen - Met een hart van goud

Nieuws

Nieuwsbrief november 2016

Nieuw bestuur: hospice de liefde op 1 december 2017 open! Per 1 maart 2016 is een nieuw bestuur aangetreden voor hospice de liefde. De kern ervan wordt gevormd door drie Rotterdamse ondernemers en... READ MORE

Jaarverslag over 2015

In 2015 hebben bestuur en vrijwilligers van ‘Stichting Vrienden van het hospice de liefde’ zich op drie zaken geconcentreerd:   het voorbereiden, geven en afronden van de negende leergang van vrijwilligers het schrijven... READ MORE

    Werkjaar 2016 Werkjaar 2015 Werkjaar 2014 Werkjaar 2013 Werkjaar 2012
Baten
Subsidies 3558 13375
Donaties 3470 3669 2140 520
Reservering Trainingen 5000
Rente 0 4 9 224 331
Totaal Baten 0 3474 3678 10922 14226
Lasten
Administratieve kosten 97 77 165 944 554
Coördinatie activiteiten 0 29
Coördinatie huisvesting 271 286
Inzet vrijwilligers 702 1584 5362
Kantoor- en portokosten 294 96 433 1432 1121
Overige bestuurskosten 422 583 1278 522 1752
Overige kosten voorber. huisvesting 101 0
PR & communicatie 89 640 587 968 2736
Reiskosten coördinator 0 537 510 579 368
Trainingen & bijscholing 0 2516 2384 5334 10725
Vergaderkosten coördinator 0 298 661 545 273
Vergoeding coördinatie 974 4361
Verschillenrekening 1
Totaal Lasten 903 4747 6720 13254 27567
Resultaat -903 -1273 -3042 -2332 -13341
Alle genoemde
bedragen zijn in €
Balans
42369 42004 41639 41274
Activa
Liquide middelen
rekeningcourant 324 74 633 2323 5702
spaargelden 1900 2920 5385 8197
Nog te ontvangen bedragen 1 4 9 36 0
325 1978 3562 7744 13899
Passiva
Vermogen van de Stichting
reservering 0 0 0 5000 5000
reserves 301 1204 2917 959 3291
Kortlopende schulden 24 774 645 1785 5608
325 1978 3562 7744 13899
Alle genoemde bedragen zijn in €