Financiën

posted in: Algemeen | 0

Verlies en winstrekening

  Werkjaar 2016Werkjaar 2015Werkjaar 2014Werkjaar 2013Werkjaar 2012
Baten
Subsidies355813375
Donaties347036692140520
Reservering Trainingen5000
Rente0 49224331
Totaal Baten0347436781092214226
Lasten
Administratieve kosten9777165944554
Coördinatie activiteiten029
Coördinatie huisvesting271286
Inzet vrijwilligers70215845362
Kantoor- en portokosten2949643314321121
Overige bestuurskosten42258312785221752
Overige kosten voorber. huisvesting1010
PR & communicatie896405879682736
Reiskosten coördinator0537510579368
Trainingen & bijscholing025162384533410725
Vergaderkosten coördinator0298661545273
Vergoeding coördinatie9744361
Verschillenrekening1
Totaal Lasten903474767201325427567
Resultaat-903-1273-3042-2332-13341
Alle genoemde
bedragen zijn in €
Balans
42369420044163941274
Activa
Liquide middelen
rekeningcourant3247463323235702
spaargelden1900292053858197
Nog te ontvangen bedragen149360
32519783562774413899
Passiva
Vermogen van de Stichting
reservering00050005000
reserves301120429179593291
Kortlopende schulden2477464517855608
32519783562774413899
Alle genoemde bedragen zijn in €