Werkjaar 2016 Werkjaar 2015 Werkjaar 2014 Werkjaar 2013 Werkjaar 2012
Baten
Subsidies 3558 13375
Donaties 3470 3669 2140 520
Reservering Trainingen 5000
Rente 0 4 9 224 331
Totaal Baten 0 3474 3678 10922 14226
Lasten
Administratieve kosten 97 77 165 944 554
Coördinatie activiteiten 0 29
Coördinatie huisvesting 271 286
Inzet vrijwilligers 702 1584 5362
Kantoor- en portokosten 294 96 433 1432 1121
Overige bestuurskosten 422 583 1278 522 1752
Overige kosten voorber. huisvesting 101 0
PR & communicatie 89 640 587 968 2736
Reiskosten coördinator 0 537 510 579 368
Trainingen & bijscholing 0 2516 2384 5334 10725
Vergaderkosten coördinator 0 298 661 545 273
Vergoeding coördinatie 974 4361
Verschillenrekening 1
Totaal Lasten 903 4747 6720 13254 27567
Resultaat -903 -1273 -3042 -2332 -13341
Alle genoemde
bedragen zijn in €
Balans
42369 42004 41639 41274
Activa
Liquide middelen
rekeningcourant 324 74 633 2323 5702
spaargelden 1900 2920 5385 8197
Nog te ontvangen bedragen 1 4 9 36 0
325 1978 3562 7744 13899
Passiva
Vermogen van de Stichting
reservering 0 0 0 5000 5000
reserves 301 1204 2917 959 3291
Kortlopende schulden 24 774 645 1785 5608
325 1978 3562 7744 13899
Alle genoemde bedragen zijn in €